top of page

Yetki Sözleşmesi

Müşteri

Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

Şirket Ünvanı:

Vergi Dairesi/No:

Adres:

bundan sonra ’MÜŞTERİ’ diye anılacaktır.

remax final.jpeg

Gayrimenkul Danışmanı

Yusuf Aydemir

REMAX Final

Beylikdüzü Osb Mahallesi Birlik Sanayi Sitesi, 3. Cd. No: 1/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

bundan sonra ‘REMAX Final’ diye anılacaktır.

2. KONU  Bu yetki belgesinin konusu REMAX Final'e MÜŞTERİ’nin maliki olduğu ya da satmaya yetkili olduğu taşınmazın satışını gerçekleştirmek için vereceği tanıtım, pazarlama, aracılık hizmetleri ve bunlar karşılığında MÜŞTERİ tarafından ödenecek hizmet bedeli ile MÜŞTERİ’nin yükümlülüklerini düzenlemektir.

Ada:

Pafta:

Parsel:

Satış Bedeli Min ₺:

Satış Bedeli Max ₺:

arrow&v

4. REMAX Final’in, MÜŞTERİ’ye VERMECEĞİ HİZMET

4.1 REMAX Final yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın bilgilerini, 3. maddede belirtilen satış bedeli üzerinden satışını gerçekleştirmek üzere REMAX Final ağı internet sistemi içine alarak içinde istek ve taleplerin geçtiği taşınmaz ağında belirtmeyi ve www.yusufaydemirteam.com adresinde bu bilgileri yayınlamayı masrafları kendisine ait olmak üzere taşınmazın her türlü gazete ilanı, afiş aracılığı ile aktif tanıtımını yaparak alıcı ile MÜŞTERİ arasında kira akdi ilişkisini kurmayı ve işi kiralama safhasına kadar getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5. MÜŞTERİ’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ


5.1 MÜŞTERİ öncelikle REMAX Final’in yetki belgesi ile üstlendiği edimini yerine getirebilmesi için taşınmaza her zaman serbestçe giriş imkanı sağlamayı kabul ve taahhüt eder.


5.2 REMAX Final eğer satış işlemine aracılık ediyorsa; MÜŞTERİ, 4. maddede belirtilen hizmeti karşılığında REMAX Final’e 3.maddede belirtilen taşınmazın satış bedeli olarak belirtilen meblağın %2 + KDV’ sine denk düşen bedeli hizmet bedeli olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.3 MÜŞTERİ, 3. maddede özellikleri belirtilen taşınmaz ile ilgili olarak 3. kişilerden kendisine gelen tüm başvuruları REMAX Final'e bildirmeyi, bu kişi ve kuruluşlar ile REMAX Final’in onayı olmadan satış ve/veya satış vaadi işlemi yapmamayı peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.


5.4 MÜŞTERİ iş bu yetki belgesi süresi boyunca gerek bizzat gersekse başka kişi ve kuruluşların aracılığı ile taşınmaza ilişkin satış ve/veya satış vaadi işleminde bulunmamayı peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 MÜŞTERİ, REMAX Final’in bulduğu ve işbu yetki belgesi şartları dahilinde taşınmazın satış koşullarını kabul eden alıcı ile satış işlemini gerçekleştirmeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.


5.6 MÜŞTERİ, yetki belgesi süresi boyunca veya sürenin sona ermesinden itibaren 1 yıl içerisinde REMAX Fİnal’in temsil ettiği, bulduğu, kendisine gösterdiği, tanıştırdığı kişi veya kuruluşlarla veya bu kişi ve kuruluşlarla illiyet bağı bulunan kişilerle REMAX Final’in onayı olmadan taşınmaza ilişkin satış ve devir işlemi yapmamayı peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.


5.7-a MÜŞTERİ, işbu yetki belgesinde belirlenen alım-satım bedelinin, hizmet bedelinin ödenmesi için geçerli gerçek alım-satım bedeli olduğunu ve de bedel üzerinde hizmet bedeli ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.7-b MÜŞTERİ, REMAX Final tarafından kendisine sunulan özel şartlarda belirtilen minimum ve maksimum bedeller ile bu bedeller arasında kalan tüm bedellerdeki yazılı teklif ve/veya teklifleri kabul etmediği taktirde yazılı olarak teklif edilen bedel üzerinden hizmet bedeli ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.


5.8 MÜŞTERİ yetki belgesi konusu taşınmaz üzerinde zilyetliği ve/veya işlem yapma yetkisinin bulunmaması halinde REMAX Final’in uğrayacağı tüm zararları tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.


5.9 MÜŞTERİ, bu yetki belgesi ile REMAX Final’i gerek tapu dairelerinde gerekse belediye ve diğer resmi dairelerde taşınmaz ile ilgili her türlü araştırma yapması, satış işlemi başlatması ve adına kapora alması hususunda yetkili kıldığı ve taşınmaz ile ilgili tapu, imar durumu vs. evrakları yetki belgesi akabinde temin ve teslim etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.


6. YETKİ BELGESİ SÜRESİ


6.1 İşbu yetki belgesinin süresi, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren                                   olarak belirlenmiştir , MÜŞTERİ bu süre içerisinde yetki belgesini haklı veya mücbir sebebi olmaksızın fesih edemez. REMAX Final eğer satış işlemine aracılık ediyorsa, MÜŞTERİ haklı bir sebep olmaksızın yetki belgesini fesih ettiği taktirde REMAX Final’e 3. maddede taşınmazın satış bedeli olarak belirtilen meblağın %4 + KDV’sine denk düşen kısmı cezai-şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


6.2 MÜŞTERİ’nin, süre boyunca yetki belgesininde belirtilen koşullardan herhangi birini değiştirmesi halinde, değiştirilmeyen tüm hususlar aynen bağlayıcılıklarını muhafaza edebilecekleri gibi, sürede yeniden başlayacaktır.

7. Taraflar arasında                                         tarihinde 1 nüsha olarak tanzim edilen işbu yetki belgesi yukarıdaki hükümler ve bu yetki belgesine eklenecek ekleri (var ise) ile birlikte geçerli olmak üzere taraflarca kayıtsız şartsız kabul edilmiş olup, yetki belgesinden doğacak ihtilaflarda İstanbul (merkez) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Hadımköy Merkezde Satılık 2+1 Daire
Tapu Görseli Yükleyin

REMAX Final

Y.Aydemir

* Lütfen tapu belgenizi jpg. veya png. formatında bir görsel olarak yükleyiniz. Yüklemek için + butonuna tıklayınız.

Başarı ile gönderildi.

Bir hata oluştu. Lütfen eksik bilgileri kontrol edip tekrar deneyiniz.

bottom of page